CE

Keurmerk

Veel producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht moeten voorzien zijn van een CE-markering. Met de CE-markering geeft de Europese Unie aan dat een product veilig is voor consument en milieu. Een CE-markering geeft aan dat het product aan bepaalde Europese richtlijnen voldoet en aan de hand van deze richtlijnen is getest.

CE staat voor Conformité Européenne. Het doel van de CE-markering is enerzijds het bevorderen van de vrije handel binnen de lidstaten en anderzijds het waarborgen van de veiligheid voor consument en milieu. Ook maakt de CE-markering het eenvoudiger producten uit verschillende landen onderling te vergelijken.

De markering wordt vermeld op producten die onder productgroepen vallen waarvoor een richtlijn is vastgesteld volgens de Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Als voor een productgroep een dergelijke richtlijn is vastgesteld, dan moeten alle betreffende producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht aan de bepalingen daarvan voldoen.

Voor lijmen en kitten is de Europese Bouwproducten Richtlijn (CPR)  No 305/2011 , van belang. Deze is van kracht sinds 1 juli 2013 en legt de minimale eisen op het gebied van o.a. veiligheid, brandwerendheid en mechanische sterkte voor bouwproducten vast.  Indien er een geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is voor een productgroep, moet er aangetoond worden dat er voldaan wordt aan de specifieke CE eisen en het product  moet worden  voorzien van het CE logo. Daarnaast moet er een Prestatieverklaring  (DoP) beschikbaar zijn, waarin beschreven is hoe het product getest is en welke prestaties er met het product behaald worden. PVC lijmen afdichtingskitten, tegellijmen en chemische ankers vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn. 

CE wordt soms wel eens vergeleken met Keurmerken zoals KIWA en KOMO. Dit is onterecht. CE is alleen een instrument waarmee wordt aangetoond dat aan een aantal Europese basiseisen wordt voldaan. Het is vaak een verklaring van de fabrikant zelf. Keurmerk-certificatie gebeurt echter altijd door een onafhankelijke derde. Kwaliteit van product en processen worden uitgebreider getest en getoetst aan bijvoorbeeld de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Een Keurmerk geeft daardoor altijd een hogere zekerheid van een betrouwbaar en kwalitatief product.

Terug naar overzicht