Privacybeleid

Bijgewerkt op 24 mei 2018

Bison International B.V., met hoofdkantoor in Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, Nederland
 (“Onderneming” of “wij”), handelend in de rol van autonome verwerkingsverantwoordelijke en partner van de groep van ondernemingen Bolton Group (de “Groep”) wil u informeren over hoe wij via deze website www.griffon.nl (“Website”) en verbonden diensten (“Diensten”) persoonsgegevens van en over u verzamelen, gebruiken en bekendmaken, in naleving van alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met name op het gebied van: (i) Verordening (EU) nr. 679 van 27 april 2016 (de zogenaamde General Data Protection Code of "GDPR"), van kracht vanaf 25 mei 2018; en (ii) alle andere wetsbesluiten, beschikkingen, regelgevingen of bepalingen van de bevoegde nationale en Europese autoriteiten inzake bescherming persoonsgegevens - hierna tezamen de "Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming".

Houd er rekening mee dat onder Diensten onder andere ook de mogelijkheid tot deelname aan wedstrijden met prijzen, loterijen, prijsvragen en/of andere door de Onderneming georganiseerde initiatieven kunnen vallen, per geval en ook in samenwerking met de Groep.

 

1. Wat en wie vallen onder dit privacybeleid?

De Onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als gegevenssubject) die wij van en over u via de website en diensten verzamelen en die in naleving van de voorwaarden in dit Privacybeleid worden verwerkt.

Dit Privacybeleid en ons Cookiebeleid zijn van toepassing op alle gebruikers, inclusief diegenen die de website of diensten gebruiken zonder registratie of aanmelding.

2. Welke soort persoonsgegevens verzamelen we van u?

De Onderneming verzamelt (1) gegevens die u vrijwillig heeft gedeeld met de Onderneming, (2) gegevens over activiteiten die worden verzameld tijdens toegang en interactie met de website of diensten, en (3) andere informatie. Meer in het bijzonder verzamelt de Onderneming de volgende gegevens van en over u:

  1. Registratiegegevens: verzameld via ons registratieformulier.
  2. Gegevens die u vrijwillig heeft gedeeld met de Onderneming: wij kunnen uw persoonsgegevens (zoals voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, enz.) verzamelen als u een verzoek verzendt via het contactformulier op de website, als u een account aanmaakt op de website of als u gebruikt maakt van de diensten die wij leveren.
  3. Gegevens over activiteiten: wanneer u de website bezoekt of interactie heeft met de website of diensten, kunnen wij bepaalde informatie over deze bezoeken verzamelen. Bijvoorbeeld: om toegang tot de website of diensten mogelijk te maken, ontvangen en bewaren op onze servers informatie over uw computer, apparaat en browser, inclusief mogelijk uw IP-adres, browsertype en andere informatie, of software en hardware. Als u de website of diensten bezoekt vanaf een mobiel of ander apparaat, kunnen wij een unieke identificatie van dat apparaat, een geografische locatie of andere transactionele informatie van dat apparaat verzamelen. Cookies en andere traceringstechnologieën (zoals browsercookies, pixels, beacons en Adobe Flash-technologie met cookies) kunnen ook worden verzameld. Deze technologieën kunnen tevens worden gebruikt om informatie over uw gebruik van de website of diensten te verzamelen en op te slaan, zoals de pagina’s die u heeft bezocht, inhoud die u heeft bekeken, zoekopdrachten en advertenties die u heeft gezien. Ga voor meer informatie naar ons Cookiebeleid.
  4. Informatie over andere bronnen. Wij kunnen de informatie die we verzamelen aanvullen met informatie van andere bronnen, zoals beschikbare openbare informatie en commerciële bronnen.

Wanneer de verzamelde informatie van en over u u niet direct of indirect identificeert als een specifiek individu (d.w.z. onbewerkte, samengevoegde of gepseudonimiseerde gegevens) kunnen wij deze informatie gebruiken voor elk doel of deze delen met derden, zover toegestaan door de Toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming.

Wij verzamelen geen:

  • Financiële informatie van een betalingsdienstaanbieder: in sommige gevallen kunnen we gebruik maken van een ongerelateerde betalingsdienst om het u mogelijk te maken een aankoop te doen of te betalen. In dat geval valt de informatie die u verstrekt onder het toepasselijke Privacybeleid van de betalingsdienst, en niet onder dit Privacybeleid.
  • Speciale categorieën persoonsgegevens: wij vragen u ons geen informatie te sturen of bekend te maken in een speciale categorie van persoonsgegevens (zoals sociaal verzekeringsnummer, informatie met betrekking tot raciale of etnische herkomst, politieke meningen, religie of andere geloven, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap werknemersorganisaties) via de website, de diensten of op een andere wijze.

Verbonden diensten. De diensten kunnen tevens verbonden zijn met websites die beheerd worden door ongerelateerde ondernemingen, en deze kunnen advertenties bevatten, of inhoud, functionaliteit, spellen, nieuwsbrieven, prijsvragen of sweepstakes bieden, of applicaties die zijn ontworpen en worden onderhouden door ongerelateerde ondernemingen De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van ongerelateerde ondernemingen, en wanneer u de diensten heeft verlaten of op een advertentie klikt, dient u het toepasselijke privacybeleid van de andere diensten te raadplegen.

3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van en over u verzamelen om:

a) ervoor te zorgen dat u de website en diensten kunt gebruiken;

b) onze diensten en de relevante functies te meten en te verbeteren;

c) uw ervaring met de website en diensten te verbeteren;

d) u klantenservice te kunnen bieden en uw vragen te beantwoorden;

e) te voldoen aan juridische verplichtingen (inclusief de verlening van diensten); of te reageren op verzoeken van openbare autoriteiten en overheidsinstanties;

f)  de rechten van de Onderneming en anderen te beschermen; meer in het bijzonder het voorkomen dat de Onderneming uw persoonsgegevens bekendmaakt, inclusief wanneer de Onderneming van mening is dat deze verwerking nodig is om: (i) de wettige rechten, privacy, veiligheid of eigendom van de Onderneming of haar werknemers, vertegenwoordigers en contractnemers te beschermen, versterken of verdedigen (inclusief versterking van onze overeenkomsten en gebruiksvoorwaarden); (ii) de veiligheid, privacy en veiligheid van de gebruikers van de website of diensten of leden van het publiek te beschermen; en (iii) tegen fraude of omwille risicomanagement te beschermen;

g) met uw optionele instemming u persoonlijke marketing en promotionele berichten te sturen in lijn met uw voorkeuren en persoonlijke keuzes, op automatische (sms, mms, e-mail, niet persoonlijk telefoongesprek, enz.) en niet-automatische (persoonlijk telefoongesprek of brief) wijze;

h) met uw optionele instemming uw gegevens te delen met onze betrouwbare zakelijke partners, inclusief andere ondernemingen van de Groep, en hen toe te staan u commerciële berichten te sturen.

Wanneer de verzamelede gegevens van en over u u niet persoonlijk identificeren, kunnen wij deze informatie gebruiken voor andere doeleinden of deze delen met derden. 

4. Op welke juridische basis verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw persoonsgegevens voor:

a) Paragraaf 3, letters a) tot d) van dit privacybeleid is noodzakelijk voor het functioneren van de website en de verlening van diensten;

b) Paragraaf 3, letter e) van dit Privacybeleid is verplicht wegens de toepasselijke wetten;

c) Paragraaf 3, letter f) van dit Privacybeleid is gebaseerd op het legitieme belang van de Onderneming, al naar gelang de situatie;

d) Paragraaf 3, letters g) en h) van dit Privacybeleid uitgevoerd op basis van uw optionele instemming en, wanneer mogelijk, van het legitieme belang van de Onderneming.

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten zijn niet verplicht en u kunt op elk moment bezwaar maken of uw instemming intrekken op de wijzen die uiteengezet worden in paragraaf 10 van dit Privacybeleid.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de bedoelde doelen te bereiken volgens paragraaf 3 hierboven. In elk geval zullen de volgende bewaarperiodes van toepassing zijn:

a) de gegevens die zijn verzameld voor de doelen beschreven in paragraaf 3, letter a) tot d) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk voor u is om de gebruik te maken van de website en diensten;

b) de verzamelde gegevens voor de doeleinden van afdeling 3, lett. e), zal worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om te reageren op verzoeken van betrokkenen en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, ook met betrekking tot de Services;

c) de gegevens die zijn verzameld voor de doelen beschreven in paragraaf 3, letter f) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk voor het voldoen aan de legitieme belangen van de Onderneming;

d) de gegevens die zijn verzameld voor de doelen beschreven in paragraaf 3, letter g) zullen worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn, en in geen geval langer dan 2 jaar.

e)      de gegevens die zijn verzameld voor de doelen beschreven in paragraaf 3, letter h) zullen worden bewaard voor een periode die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn, zoals bepaald door de ontvangers van deze gegevens.

6. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

Met betrekking tot de hierboven genoemde doelen worden de gegevens verwerkt via zowel elektronische als handmatige hulpmiddelen, en worden zij beschermd middels toereikende veiligheidsmaatregelen. Ondanks dat de Onderneming de toereikende administratieve, technische, persoonlijke en fysieke maatregelen treft om persoonsgegevens in haar bezit te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerd gebruik, kan niet worden gegarandeerd dat alle mogelijke cyberrisico’s worden uitgesloten.

7. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Voor de doelen die worden beschreven in paragraaf 3 van dit Privacybeleid kan de Onderneming uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën ontvangers binnen de Europese Unie of buiten de Europese Unie, in naleving van en binnen de beperkingen van de bepalingen in paragraaf 7 hieronder:

a) Andere ondernemingen van de Groep, al naar gelang de situatie;

b) Derde partijen dienstverleners die de taak hebben activiteiten te verwerken en naar behoren zijn aangewezen als verwerkers of subverwerkers zoals vereist door de toepasselijke wetten (bv. cloud dienstverleners, andere instanties van de Groep, ondersteunende of bijdragende dienstverleners aan de diensten - zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, bedrijven die IT-diensten verlenen, experts, adviseurs en advocaten - ondernemingen als resultaat van fusies, splitsingen of andere transformaties;

c) Bevoegde nationale instanties om te voldoen aan de toepasselijke wetten;

d) Betrouwbare derde partijen zakelijke partners, met uw uitdrukkelijke instemming. De categorieën waartoe deze zakelijke partners behoren zijn: (i) consumptiegoederen; (ii) persoonlijke verzorging; (iii) schoonheidsverzorging; (iv) thuiszorg; (v) lijmen en afdichtmiddelen.

8. Worden uw persoonsgegevens naar het buitenland verstuurd?

We zullen de persoonlijke gegevens niet overdragen in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

9. Minderjarigen onder 18 jaar

De website is niet bedoeld voor subjecten onder 18 jaar, en de Onderneming verzamelt willens en wetens geen persoonsgegevens van personen onder 18 jaar.

10. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U kunt, op elk gewenst moment en zonder kosten, een beroep doen op de volgende rechten en/of deze uitoefenen:

a) het recht te worden geïnformeerd over de doelen en verwerkingsmethoden;

b) het recht op toegang;

c) het recht een kopie te ontvangen van de in het buitenland gehouden persoonsgegevens en informatie te ontvangen over de plaats waar deze informatie wordt bewaard;

d) het recht te verzoeken om bijwerking, rectificatie of integratie van de persoonsgegevens;

e) het recht te verzoeken om annulering, pseudonimisering of blokkeren van de persoonsgegevens;

f) het recht op beperking van de verwerking, alleen in de gevallen waarop het volgende van toepassing is: (i) de gegevens zijn niet nauwkeurig of niet bijgewerkt; (ii) de verwerking blijkt onwettig te zijn; (iii) de gegevens zijn vereist voor uitoefening of verdediging van juridische claims en (iv) het gegevenssubject heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking;

g) het recht tot bezwaarmaking tegen de verwerking, geheel of gedeeltelijk, en tevens wanneer dit wordt uitgevoerd via automatische individuele besluitvorming, inclusief profilering;

h) het recht vrij en op elk gewenst moment de instemming voor verwerking van de gegevens te herroepen;

i) het recht tot contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming;

j) het recht een klacht in te dienen voor de competente nationale autoriteit voor gegevensbescherming of juridische autoriteit.

Naast de hierboven genoemde rechten heeft u vanaf 25 mei 2018 tevens het recht op gegevensportabiliteit (d.w.z. het recht een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, als u uw persoonsgegevens naar uzelf of een andere provider wilt sturen), als gevolg van de volledige toepasselijkheid van  Verordening (EU) nr. 679 van 27 april 2016.

In geval van twijfel, opmerking of klachten van de gebruiker over de verzameling of gebruiksmethodes van de persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy-Bison-International@boltonadhesives.com.

11. Wijzigingen en updates

Dit Privacybeleid zal van toepassing zijn vanaf de datum die in de introductie wordt vermeld. De Onderneming kan dit Privacybeleid tevens wijzigen of aanvullen als gevolg van wijzigingen en/of aanvullingen van de Toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming. Deze wijzigingen worden vooraf met regelmaat bericht door dezelfde Onderneming.